صفحه اصلی
 • PDMS
  اطلاعات اضافه
  • سایت 301
  • ایام برگزاری پنجشنبه
  • ساعت برگزاری 16-20
  • تاریخ شروع 94/04/25
  • استاد استاد سلیمی
  • شهریه 0
 • photoshop
  اطلاعات اضافه
  • سایت 301
  • ایام برگزاری یکشنبه
  • ساعت برگزاری 16-20
  • تاریخ شروع تیرماه
  • استاد سلیمانی
  • شهریه 0
 • 3dsmax
  اطلاعات اضافه
  • سایت 202
  • ایام برگزاری شنبه
  • ساعت برگزاری 16-20
  • تاریخ شروع 94/04/03
  • استاد افشار-عرب-امانی
  • شهریه 0
 • CCNP SWITCH
  اطلاعات اضافه
  • سایت 302
  • ایام برگزاری یکشنبه
  • ساعت برگزاری 15-20
  • تاریخ شروع 94/04/14
  • استاد استاد یساولی
  • شهریه 0
 • Pre-intermediate 1
  اطلاعات اضافه
  • کلاس 303
  • ایام برگزاری یکشنبه-سه شنبه -پنجشنبه
  • ساعت برگزاری 15/15-17
  • تاریخ شروع 1394/04/07
  • استاد -
  • شهریه 0
 • Elementary3
  اطلاعات اضافه
  • کلاس 203
  • ایام برگزاری یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه
  • ساعت برگزاری 17-18/40
  • تاریخ شروع 1394/04/07
  • استاد -
  • شهریه 0
 • Pre-intermediate 3
  اطلاعات اضافه
  • کلاس 303
  • ایام برگزاری شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعت برگزاری 17-18/40
  • تاریخ شروع 1394/04/20
  • استاد -
  • شهریه 0
 • Elementary2
  اطلاعات اضافه
  • کلاس 203
  • ایام برگزاری شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعت برگزاری 17-18/40
  • تاریخ شروع 1394/05/03
  • استاد -
  • شهریه 0
 • Elementary1
  اطلاعات اضافه
  • کلاس 303
  • ایام برگزاری یکشنبه-سه شنبه -پنجشنبه
  • ساعت برگزاری 18/40-20/25
  • تاریخ شروع 1394/04/07
  • استاد کارچانی
  • شهریه 0
 • Elementary1
  اطلاعات اضافه
  • کلاس 303
  • ایام برگزاری شنبه-دوشنبه-چهارشنبه
  • ساعت برگزاری 18/40-20/25
  • تاریخ شروع 1394/04/06
  • استاد کارچانی
  • شهریه 0
جذب مدرس
پیش ثبت نام